لوگو گلنور

تولید کننده چراغ های روشنایی شهری، پارکی و نما

آدرس : اصفهان – تهران – تبریز

تلفن : 36629499-031 / 37177-031

سایت : www.golnoor.com

توضیحات: شـرکت گلنـور یکـی از پیشـتازان صنعـت بـرق و روشـنایی کشـور بـه شـمار مـی رود. ایــن شــرکت، برنامــه ریــزي و پاســخگویی بــه نیازهــای گوناگــون ”صنعــت و هنــر روشــنایی“ را در راس فعالیــت هــای خــود قــرار داده و بــا تکیــه بــر داشــته هــای خــود توانســته اســت جایــگاه ممتــازی در ایــن صنعــت در کشــور و منطقــه کســب نمایــد. شــرکت گلنــور رابطــه میــان روشــنایی و زندگــی را در حرفــه خــود بــه کار گرفتــه اســت. رشــد روز افــزون فنــاوری هــای نویــن در صنعــت روشــنایی در مقیــاس جهانــی ایجــاب میکنـد کـه همزمـان با بهره گیـری از این فناوری ها، در مسـیر دسـتیابی به تحقیق و توسـعه کارآمـد، تربیـت نیـروی انسـانی بـا نگـرش کاربـردی و گسـترش آزمایشـگاه هـای تخصصـی مربوطه گام برداریم. از این رو در شـرکت گلنور، با در نظر گرفتن رسـالت و ماموریت سـازمانی، موضوعات کلیدی و دانش بنیان در حوزه تحقیق و توسـعه روشـنایی نشـانه گیری شـده است. امیــد اســت ایــن فعالیــت هــا موجــب ارتقــای دانــش روشــنایی، ایجــاد ارتبــاط ســازمان یافتــه بــا مجامــع بیــن المللــی، حمایــت از طراحــان روشــنایی و نورپــردازی و ایجــاد فرصــت بــرای خلــق ایــده هــای نــاب ایرانــی در صنعــت نــور و روشــنایی گــردد

Set your categories menu in Header builder -> Mobile -> Mobile menu element -> Show/Hide -> Choose menu
اولین navigation menu here خود را ایجاد کنید
سبد خرید
برای دیدن نوشته هایی که دنبال آن هستید تایپ کنید.
حساب کاربری من