لوگو آجرنسوز نما دیرگداز اراک

تولید کننده انواع آجرهای نسوز نما

آدرس دفتر مرکزی: تهران، خیابان شریعتی، چهارراه قصر، برج زرین، پلاک 19 طبقه 7 واحد 1

تلفن : 02188506022 – 08633573215

سایت : www.dirgodaz.com

توضیحات: کارخانـه تولیـد آجـــــر نسـوز نمــــــا دیرگـــــداز اراک بـا زیربنـای 10000متـر بـه ظرفیـت تولیـد 18000 تـن انـواع فـرآورده هـای نسـوز شـامل آجـر نسـوز صنعتـی، آجـر نسـوز شـاموتی، آجـر نسـوز دکوراتیـو و تزئینـی، آجـر نسـوز رسـتیک، آجـر نسـوز کرافیسـتون، آجـر نسـوز پـاک جهـت اجـرای نماهـای مانــدگار، آجــر نســوز لعابــدار جهــت اجــرا و بازســازی بناهــای باســتانی و نماهــای ســنتی و آجــر نسـوز کـف، بـا هـدف تأمـین نیازهـای روز افـزون كشـور بـه ایـن محصـول ارزشـمند در سـال 1370راه انـدازی و مـورد بهـره بـرداری قـرار گرفـت. این شرکـت پـس از گذشـت 24سـال بـا هـدف توسـعه و بهبـود مسـتمر در سـال 1394اقـدام بـه تاسـیس کارخانـه جدیـد بـا زیربنـای 30000مـتر نمـود کـه میـزان تولیـد را بـه انـدازه 60000تـن در سـال افزایـش مـی دهـد

برای دیدن نوشته هایی که دنبال آن هستید تایپ کنید.
حساب کاربری من